Үндсэн цэс

Товч танилцуулга

Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг нь Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/18 дугаар тушаалаар шинээр байгуулагдаж Тасгийн дарга ТУАБ,  Татварын улсын байцаагч -6, хураагч-1, гэрээт ажилтан-1 зэрэг 9 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна. Тасгийн харъяа хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч-9  ажиллаж байна.

Тасгийн ажилтнуудын танилцуулга, чиг үүрэг:

Амартөр ШИНЭЦЭЦЭГ
Тасгийн дарга, Татварын улсын ахлах байцаагч

-Төрийн албанд 12 жил
-Татварын албанд 12 дах жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

- Тасгийн байцаагчдыг удирдлага арга зүйгээр хангаж үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих

 Даваажав БААСАНЖАВ
Татварын улсын байцаагч

-Төрийн албанд 11 жил
-Татварын албанд 11 дэх жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

-

 Бат-Өлзийн ОДГЭРЭЛ 
Татварын улсын байцаагч, Нягтлан бодогч

-Төрийн албанд 8 жил
-Татварын албанд 6 дах жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

-

 Лувсандоржийн ЦЭНДМАА
Татварын улсын байцаагч

-Төрийн албанд 4 жил
-Татварын албанд 4 дэх жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

-

Сумъяа АРИУНЦЭЦЭГ
Татварын улсын байцаагч

-Төрийн албанд 27 жил
-Татварын албанд 27 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

Монломын БАТЧУЛУУН
Татварын улсын байцаагч

-Төрийн албанд 35 жил
-Татварын албанд 27 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

 -

Сандаг БАТЦЭЦЭГ
Татварын улсын байцаагч

-Төрийн албанд 16 жил
-Татварын албанд 16 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

-

Отгонбаярын ХАШ-ЭРДЭНЭ
Татварын улсын байцаагч

-Төрийн албанд 7 жил
-Татварын албанд 7 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

 -

Тэгшээхүү НАРАНБАЯР
Татварын улсын байцаагч

-Төрийн албанд 6 жил
-Татварын албанд 3 дах жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

 -

Бүрдээ АМАРСАНАА
Хураагч

-Төрийн албанд 15 жил
-Татварын албанд 8 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

- Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар
- Агаарын бохирдлын төлбөр,
- Авто зам ашигласны төлбөр хураа

Чиг үүрэг

Нэг. Татвар төлөгчтэй харилцах асуудал хариуцсан нэгжийн чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгаа явуулах, төсвийн орлогыг бүрдүүлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ. Тус нэгж нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 1. Харьяалах татвар төлөгчийг бүртгэх, хувийн хэрэг хөтлөх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, татвар төлөгчийн гэрчилгээг цахим хэлбэрээр олгох, татвар төлөгчийг шилжүүлэх, эрэн сурвалжлах, бүртгэлээс хасах;
 2. Татвар төлөгчид цахим гарын үсэг, нэвтрэх эрх, нууц үгийг олгох;
 3. Татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах, татвар төлөгчийн ангилал (сегмент)-д тохирсон сургалт, удирдамжит арга хэмжээг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх;
 4. Гол үйлчлүүлэгчийн менежерийн төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэх;
 5. Татварын тайлан хүлээн авах, тайлангийн боловсруулалт хийх, залруулсан тайланг хүлээн авах, зөрчилтэй тайланг залруулаагүй тохиолдолд холбогдох нэгжид шилжүүлэх, тайлангийн ирц хангуулах, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх;
 6. Төсвийн татварын орлогыг бүрдүүлэх, албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих;
 7. Татварын өр хураах үйл ажиллагааны чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, татвар төлөх хугацааны хөнгөлөлт үзүүлэх, өртэй татвар төлөгчийн хөрөнгийн байдлыг тогтоох, хөрөнгө битүүмжлэх, хураах, хадгалах, эд хөрөнгийн үнэлгээг тогтоолгох, эрх хязгаарлах болон түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авах;
 8. Битүүмжилсэн хөрөнгийг мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх (дуудлага худалдаа), мөнгөн хэлбэрт шилжүүлсэн орлогыг хуваарилах үйл ажиллагаанд шаардлагатай бичиг баримтыг холбогдох нэгжид хүргүүлэх, хамтран ажиллах;
 9. Төрийн санд байрших татварын орлогын дансны гүйлгээний бүртгэлд хяналт тавих, татварын төрөл хоорондын суутган тооцооллыг бүртгэх;
 10. Тухайн төсвийн татварын орлогын зарлагын хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, залруулгыг холбогдох мэдээллийн санд бүртгэх;
 11. Тухайн төсвийн татварын орлогын гүйцэтгэлийг төрийн сангийн нэгжтэй сар бүр тулган баталгаажуулах, удирдлагыг татварын орлогын бүртгэл, хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангах;
 12. Татварын хөнгөлөлт, илүү төлөлтийг хуулийн дагуу буцаан олгох данс хөтлөх, үлдэгдлийг баталгаажуулах, хянах;
 13. Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвар төлөгчийн илүү төлсөн татварыг буцаан олгох, орлогын болон суутган тооцооллын бүртгэлд хяналт тавих;
 14. Татвар төлөгчтэй холбоотой хөндлөнгийн мэдээллийг холбогдох эх үүсвэрээс цуглуулах, ашиглах, судалгаа хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 15. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, автотээврийн хэрэгслийн агаарын бохирдлын болон авто зам ашигласны төлбөрийг хураах ажлыг харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд орон нутгийн төрийн захиргааны болон хууль хяналтын байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 16. Аймаг, дүүргийн хэмжээнд Татварын ерөнхий хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх, хяналт тавих;
 17. Татварын буцаан олголт, урамшууллыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах;
 18. Онцгой албан татварын тухай хууль, Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

Энэ нэгж нь батлагдсан чиг үүргийг татварын хууль тогтоомжид заасан ажлыг хийж гүйцэтгэх, шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, судалгаа хийх, мэдээ тайлан гаргах, удирдлага, албан хаагчийг мэдээллээр хангах, бусад татварын алба, төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах, удирдлага болон удирдах дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, үйлчилгээ үзүүлэх, холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцох замаар хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь тус газар болон нэгжийн удирдлага, татварын улсын байцаагч, ажилтан, албан хаагч, Татварын ерөнхий газар, бусад татварын алба байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд байна.

Tambien puede producirse un eyaculación rechazo espana la protesis. Pastillas precio Cialis Super Active mejor manera de tomar pastillas.

Orlistat no se puede online receta para comprar Orlistat suplemento precio Orlistat de dosis baja (60 mg) en España sin receta médica.

Сэтгэл ханамжийн
судалгаа

Взять без отказа займ на карту в Украине онлайн с помощью телефона или ноутбука. Главное иметь интернет подключение.

Не можна заперечувати, що позика онлайн з моменту свого виникнення, кардинально змінила традиційне розуміння банківського кредитування. Оформити на банківську картку цілодобовий кредит або забрати гроші готівкою в офісі після схвалення заявки.

  Татварын ажилтны
ёс зүйн судалгаа

Терміновий кредит або позика без застави та поручителів. Немає зайвих перевірок документів.

Как в современных реалиях оформляется первый кредит без процентов в Украине в МФО? Все просто, через официальный сайт.

Якщо ви вирішили отримати гроші до зарплати без відмови, ми рекомендуємо вибрати одну з компаній на нашому сайті.

При каких условиях можно оформить кредит 24/7 без отказа на карту? При любых, даже ночью и в праздничный день.

  Татварын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал

Kjøp Cialis Original 20 mg i Norge, kjøpe cialis på nettet. Mange bruker Felleskatalogen for å spore sine medikamenter på resept.

Cialis är ett av de mest efterfrågade läkemedlen när det gäller behandling av erektil dysfunktion, köpa cialis på nätet i Sverige Bonus gratis piller.

Acheter Lasix 100 mg Générique acheter du Lasix pas cher sur internet Lasix est un diurétique de l'anse utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.

Effetto del citrato di sildenafil. In Italia comprare kamagra online. Pillole per lerezione. Kamagra consegna rapida.

Comprar Propecia Genérico en línea sin receta en españa bajo precio. Propecia sin receta, comprar finasteride en España.