Үндсэн цэс

Товч танилцуулга

Захиргаа хуулийн тасаг нь Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/18 дугаар тушаалаар шинээр байгуулагдаж Тасгийн дарга, дотоод хяналтын ТУБ, Хуулийн асуудал хариуцсан ТУБ, Архивын эрхлэгч-бичиг хэрэг-нярав, жолооч, жижүүр үйлчлэгч зэрэг 6 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна. 

Тасгийн ажилтнуудын танилцуулга, чиг үүрэг

Ванчингийн УРАНЧУЛУУН
Тасгийн дарга, Татварын улсын ахлах байцаагч

-Төрийн албанд 23 жил
-Татварын албанд 17 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

- Төрийн захиргааны ажил
- Хүний нөөцийн ажил
- ХАСХОМ хариуцсан ЭБАТ

 Дамжингийн БАТ-ЭРДЭНЭ
Дотоод хяналт хариуцсан Татварын улсын байцаагч

-Төрийн албанд 13 дахь жилдээ
-Татварын албанд 7 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

- Эрсдэлийн үйл ажиллагаа
- Статистикийн үйл ажиллгаа
- Инженер, техник, технологийн ажлын чиг үүрэг
- Хөндлөнгийн мэдээллийн бүртгэл, хяналт

 Тилуеханы БОТАГӨЗ
Хуулийн асуудал хариуцсан Татварын улсын байцаагч

-Төрийн албанд 6 дахь жилдээ
-Татварын албанд 6 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

- Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах
- Хуулийг сурталчилан таниулах
- Шүүх хууль, хяналтын байгууллагад татварын хэлтсийг төлөөлөн оролцох

 Чинбатын ГАНЗОРИГ
Архив бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч, нярав

-Төрийн албанд 1 дахь жилдээ
-Татварын албанд  1 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

- Архивын бүрдүүлэлт
- Бичиг хэргийн стандартыг хэрэгжүүлж ажиллах
- Няравын тайлан тооцоо гаргах
- Өргөдөл, гомдол хүлээн авах
- НӨАТ-ын падаан олгох

Батбаатарын Халиун
Нярав, дотоод ажил хариуцсан ажилтан

- Улсад 1 дэх жилдээ
-Татварын албанд  1 дэх жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

- Бараа материал, мөнгөн хөрөнгө, дүрэмт хувцас, тооцоот хуудас, үнэт цаас, тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч, олгох
- Улсын орлого болгосон барааг хүлээн авч, бүртгэх, хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах
- Байгууллагын дотоод ажлыг зохион байгуулах
-Зохион байгуулалтынн бүтцийн нэгжийг хариуцсан ажлын хүрээнд мэргэшил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх

Кальтай Карагөз
Үйлчлэгч

- Улсад 4  дэх жилдээ
-Татварын албанд  1 дэх жилдээ ажиллаж байна.

Хариуцах ажлын чиглэл:

- Ажилтнуудын ажиллах нөхцөлийг хангаж, өрөө тасалгааг цэвэрлэх
- 7  хоног бүр их цэвэрлэгээ хийх
- Байгууллагын гадна дотно тохижилтыг хариуцах
- Цэцэг тарьж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
- Татвар төлөгчдийг угтан авч, үйлчилгээний чиглэл өгөх
- Жижүүрлэх хугацаандаа байгууллагын өмч хөрөнгийг хамгаалж, болзошгүй гашиг ослоос урьдчилан сэргийлэх

Тасгийн чиг үүрэг

Энэ нэгж нь байгууллагын өдөр тутмын тасралтгүй үйл ажиллагаа болон ажпын уялдаа, ил тод байдлыг хангах, үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, хууль, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, төсөв хөрөнгийг төлөвлөн, захиран зарцуулах, тайлагнах, түүнд хяналт тавих, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг хууль, журмын дагуу явуулах үндсэн үүрэг хүлээнэ. Тус нэгж нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 1. Төрийн албаны тухай хуулийн хүрээнд байгууллага, нэгж, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах, тайлагнах ажпыг зохион байгуулах;
 2. Тус татварын албаны даргын зөвлөлийн болон цаг үеийн шуурхай хурлыг зохион байгуулах, хурлын шийдварийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах;
 3. Татварын ерөнхий газрын дарга, дээд шатны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын гаргасан тушаал, тогтоол, захирамж шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 4. Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;
 5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, дотоод хяналт, ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 6. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг эрхлэх;
 7. Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хөдөлмөрийн дотоод журам болон бусад эрх зүйн баримт бичгийг батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 8. Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах;
 9. Татварын болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд ажилтныг томилох, сахилгын шийтгэл ногдуулах, чөлөөлөх, цалингийн шатлал, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, шагнал урамшуулал, буцалтгүй тусламж олгох болон бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 10. Ажиллагчдын хувийн хэргийг бүрдүүлэх, холбогдох мэдээллийг татварын удирдлагын нэгдсэн системд оруулах, баяжуулах, мэдээ судалгааг цаг тухай бүр гаргах;
 11. Төсвийн шууд захирагчийн урсгал, хөрөнгө оруулалтын зардлынтөсөв, бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, төсвийн хуваарийг Татварын ерөнхий газарт хүргүүлэх, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, хяналт тавих тайлагнах;
 12. Төсвийн шууд захирагчийн санхүүгийн тайлан гаргах, төрийн өмч болон үнэт цаасны бүртгэлд хяналт тавих, төрийн сангийн төлбөр тооцоог хийх;
 13. Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх;
 14. Татварын буцаан олголт, урамшууллыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах;
 15. Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдал, сүлжээний тасралтгүй, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, нууцлалыг хангах, засвар үйлчилгээг үзүүлэх, сургалт зохион байгуулах;
 16. Төрийн болон байгууллагын нууцын ажлыг эрхлэх;
 17. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийтийг хамарсан арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах;
 18. Татварын болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах;
 19. Хэлтсийн удирдлага, албан хаагчид татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд болон татвар төлөгчөөс гаргасан хүсэлт, гомдлыг хянан шийдвэрлэх явцад хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах;
 20. Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах явцад гарч буй зөрчил маргаантай зүйл, хэсэг, заалтыг өөрчлөх, боловсронгуй болгох, хийдэл, давхардлыг арилгах зорилгоор холбогдох нэгжид санал хүргүүлэх;
 21. Хэлтсийн даргын захиргааны шийдвэр, гэрээ, баримт бичгийн төслийг боловсруулах явцад хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянах, хууль тогтоомжид нийцүүлэх;
 22. Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай харилцан мэдээлэл солилцох гэрээ байгуулах, холбогдох нэгжтэй хамтран ажиллах;
 23. Хууль, хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, татварын хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд татварын байгууллагыг төлөөлөх, түүнчлэн нэхэмжпэгч, хариуцагч, гэрч, хохирогч, иргэний нэхэмжпэгчээр татварын албыг төлөөлөн ажиллаж байгаа албан тушаалтныг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах;
 24. Зөрчлийн тухай болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
 25. Татварын өр хураах үйл ажиллагааны чиглэлээр хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, өртэй татвар төлөгчийн хөрөнгийн байдлыг тогтоох, хөрөнгө битүүмжпэх, хураах, хадгалах, эд хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх, эрх хязгаарлах болон түдгэлзүүлэх арга хэмжээг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах, дэмжпэг үзүүлэх;
 26. Эд хөрөнгө барьцаалах, битүүмжлэх, хураах, хадгалах, үйл ажиллагаанд хууль, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх;
 27. Аймгийн хэмжээнд битүүмжилсэн хөрөнгийг мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх (дуудлага худалдаа), мөнгөн хэлбэрт шилжүүлсэн орлогыг хуваарилах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 28. Татварын аютай холбоотой гомдлыг аймгийн татварын хэлтэст хүлээн авч, маргаан таслах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, баяжилтыг тухай бүр хийх;

Энэ нэгж нь батлагдсан чиг үүргийг төрийн захиргаа, санхүү, хүний нөөц, хуулийн чиглэлээр шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлж дүгнэх, тайлагнах, судалгаа хийх, хууль, хяналтын байгууллагад төлөөлөх, татварын харилцаанд оролцогчид эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, удирдлага болон албан хаагчийг мэдээллээр хангах, холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцох замаар хэрэгжүүлнэ.

 

Мікрокредити в Україні видають кредитні установи. Отримайте позику онлайн без перевірок та відмови. Рейтинг МФО.

До 15 тисяч гривень видають МФО, пропонуючи онлайн кредит в будь-який час дня і ночі на картку.

Сэтгэл ханамжийн
судалгаа

Взять без отказа займ на карту в Украине онлайн с помощью телефона или ноутбука. Главное иметь интернет подключение.

Срочный кредит для пенсионеров на карту вне зависимости от возраста и финансового положения.

Быстро и просто оформить кредит на карту с автоматическим решением в современной финансовой организации за 2 минуты.

Получить быстрый кредит в декрете на карту без бумажной волокиты. Всего 5 минут и деньги у вас.

  Татварын ажилтны
ёс зүйн судалгаа

Терміновий кредит або позика без застави та поручителів. Немає зайвих перевірок документів.

Как в современных реалиях оформляется первый кредит без процентов в Украине в МФО? Все просто, через официальный сайт.

Якщо ви вирішили отримати гроші до зарплати без відмови, ми рекомендуємо вибрати одну з компаній на нашому сайті.

При каких условиях можно оформить кредит 24/7 без отказа на карту? При любых, даже ночью и в праздничный день.

  Татварын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал

Kjøp Cialis Original 20 mg i Norge, kjøpe cialis på nettet. Mange bruker Felleskatalogen for å spore sine medikamenter på resept.

Cialis är ett av de mest efterfrågade läkemedlen när det gäller behandling av erektil dysfunktion, köpa cialis på nätet i Sverige Bonus gratis piller.

Acheter Lasix 100 mg Générique acheter du Lasix pas cher sur internet Lasix est un diurétique de l'anse utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.

Effetto del citrato di sildenafil. In Italia comprare kamagra online. Pillole per lerezione. Kamagra consegna rapida.

Comprar Propecia Genérico en línea sin receta en españa bajo precio. Propecia sin receta, comprar finasteride en España.